МЕНЮ Пишете ни EN
share
Европейско Финансиране · Иновации · Интелектуална собственост · Полезен Модел

Полезният модел – начин да капитализирате иновациите си

Какво представлява и какъв е редът на регистрация на т.нар. «малко изобретение»

 

Отново е това време на годината, когато българският иноватор обръща поглед към престоящите програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Очаква се в началото на предстоящата година да бъде отворена закъснялата процедура “Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия” по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Традиционно допълнителни точки при класирането получават проектите, в които се доказва пазарна приложимост и жизнеспособност на иновацията. Наличието на заявени, а още повече – регистрирани в Патентно ведомство иновационни технологии, дават преднина в класирането.

В името на допълнителните бонус точки е важно да се запознаем с този не твърде популярен обект на индустриална собственост – полезният модел. Основно благодарение на кандидатстването по програми, свързани с иновации, в последните години българското Патентно ведомство отбеляза ръст в заявленията за регистрация на полезен модел, нетипичен за неголемия български пазар. 

Мини патент

Всички сме чували за патентите и за начина, по който последните защитават изобретенията от всички области на техниката. По-малко известен начин за защита на нови технически решения представлява така наречения полезен модел, наричан понякога «мини патент». 

С  регистрация за полезен модел се закрилят решения в каквато и да е област на техниката, отнасящи се до машини, съоражения, апарати и други подобни. Не всички държави предвиждат в законодателството си защита на този специфичен тип «малко изобретение». У нас регистрацията на полезния модел е въведена с Закона за патентите, влязъл в сила през 1993 г. Понастоящем и двете форми на защита на права на индустриална собственост – патенти и полезни модели, са уредени в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. В последните години законът не е претърпял особени изменения.

Както патента, полезният модел също подлежи на защита, която се постига от изобретателя чрез регистрация на полезния модел в Патентно ведомство. За разлика от патента, обаче, полезният модел може да бъде регистриран при по-ниски критерии за техническо творчество и при облекчена процедура. В унисон с облекчената регистрация, и срокът на защита на полезния модел е по-кратък от този за защита на патентованите изобретения. В този смисъл, правната закрила на полезните модели се е наложила поради по-строгите изисквания за издаване на патент за изобретение.

Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е 4 години от датата на подаване на заявката за регистрация в Патентно ведомство. Този срок може да бъде продължен за два последователни периода от по 3 години. Общият срок на закрила на полезния модел, съгласно нашия закон, не може да надхвърля 10 години от датата на подаване на заявката.

Съгласно закона, правната закрила на полезен модел има действие по отношение на трети лица от датата на публикацията на регистрацията в официалния бюлетин на ведомството. 

Кой може да регистрира?

Правото на регистрация принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник. Изобретателят по правило е физическо лице, и дори когато заявителят е юридическо лице – работодател, възложител и пр., трябва да става ясно кой физически е изобретил нововъведението, предмет на регистрация. С оглед правната сигурност, законът предвижда изрична презумпция: счита се, че заявителят има право на заявяване, докато не се установи друго по съдебен ред.

Правото на заявяване на полезен модел, създаден като «служебен», т.е. от изобретателя при изпълнение на задължения, произтичащи от трудови или други подобни правоотношения, принадлежи на работодателя, ако той подаде заявка в тримесечен срок от получаване на уведомление от изобретателя за създаването на полезния модел. В противен случай правото на заявяване преминава върху изобретателя. Важно е да се знае, че този срок е преклузивен! В по-дълъг срок работодателят може да заяви съвместно с изобретателя, но за целта трябва да е налице изрична предварителна уговорка. При всички положения изобретателят има право винаги да бъде посочен в заявката, в издаденото свидетелството за регистрация и в публикациите относно полезния модел. Това право е лично и непрехвърлимо.

Критерии

Процедурата по регистрация може грубо да се раздели на два етапа – проверка за спазване на формалните изисквания за регистрация и експертиза по същество.

За да бъде регистриран един полезен модел, той трябва да отговаря на следните критерии: да е нов, да е промишлено приложим и да има «изобретателска стъпка». Наличието именно на тези качества в заявения модел е предмет на проверка по същество от страна на експертите на ведомството.

Основната разлика между полезния модел и патента се намира в т.нар. Изобретателска стъпка – критерият при полезния модел е занижен в сравнение с изобретенията. Счита се, че полезният модел има «изобретателска стъпка», ако лице с обичайни знания и умения в областта не може лесно да го осъществи въз основа на състоянието на техниката към този момент.  Мащабът е лице с „обичайни“ знания, докато при изобретенията критерият, с помощта на който се преценява изобретателската стъпка, е „специалист в областта“ – човек, който познава общото състояние на техниката в неговата и съседни области и притежава общи технически познания, присъщи на всеки техник, както и умение, с което сам може да усъвършенства своята област. 

Освен тези «положителни» критерии, законът също така подробно описва техническите постижения, които не могат да бъдат регистрирани като полезни модели. Не могат да бъдат полезни модели сами по себе си открития, научни теории и математически методи, резултати от художествено творчество, планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми, представяне на информация. 

Човешкото тяло на различните етапи от неговото образуване и развитие, както и простото откриване на един от неговите елементи, включително последователността или частичната последователност на ген, не може да съставлява патентоспособно изобретение, съответно и полезен модел. Не се регистрират като полезни модели също биотехнологични изобретения, методи, химични съединения или тяхно използване, както и изобретения, чието търговско използване би нарушило обществения ред и добрите нрави, в т. ч. отнасящи се до методи за клониране на хора, методи за изменение на генетичната идентичност на човешки зародиш, използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели и др..

Любопитно ограничение налага законът в следната хипотеза: налице е изрична забрана да бъдат предмет на полезен модел методи за модифициране на генетичната идентичност на животни, когато има опасност това да им причини страдания, без да има някаква съществена полза от медицинска гледна точка за хора или животни, както и на животни, получени чрез такива методи.

 

Innovation  by Boegh under CC BY-SA 2.0

За автора

Ана Лазарова

Ана Лазарова е адвокат, практикуващ основно в сферата на търговското право и интелектуалната собственост. Ана е член на Софийска адвокатска колегия от 2007 г. Тя е и представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Прочетете повече

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *