МЕНЮ Пишете ни EN
share
Новини · Нормативна уредба · Регистрация на юридическо лице

Неправителствените организации с нов регистър

Считано от началото на новата 2018 година регистърът за юридическите лица с нестопанска цел преминава към Агенция по вписванията към министъра на правосъдието и ще бъде администриран по начин, сходен на Търговския регистър.

Това е поредната стъпка към унифициране и облекчаване на процедурата по регистрация на юридически лица и лесния достъп до информация за тях. В бъдеще както вписването, така и справките относно сдруженията и фондациите, ще става онлайн.

Промените в Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) са от 2016 г. и влизат в сила от 1-ви януари 2018 г. Изменен е и Законът за търговския регистър, който ще включи и процедурите по вписване на юридическите лица с нестопанска цел, като от предстоящия януари ще носи името Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).

Новите разпоредби се отнасят и до читалищата, които, макар да са предмет на уредба от отделен закон – Закона за народните читалища, се регистрират по реда на ЗЮЛНЦ.

Извън новия режим все още остават някои ЮЛНЦ, уредени със специални закони, каквито са политическите партии и вероизповеданията. Последните два вида сдружения се вписват в специални регистри към Софийски градски съд.

 

Регистрация на юридически лица с нестопанска цел

В новия регистър към Агенция по вписванията ще се вписват обстоятелствата относно юридическите лица с нестопанска цел, както и ще се публикуват подлежащи на обявяване документи.

На вписване в регистъра подлежат:

  • наименованието на юридическото лице;
  • целите му и средствата за постигането им;
  • предметът на допълнителната стопанска дейност на юридическото лице с нестопанска цел;
  • седалището и адресът му;
  • органите, имената на членовете на управителния орган, имената и длъжностите на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел;
  • определянето за извършване на дейност в обществена или частна полза;
  • общият размер на първоначалните имуществени вноски, ако такива са предвидени;
  • преобразуването, прекратяването и заличаването на юридическото лице с нестопанска цел;

В новия регистър се регистрират и клоновете на юридическото лице с нестопанска цел.

Както при търговците, така и за гражданските организации отпада изискването за отделна регистрация в Регистър БУЛСТАТ. В бъдеще сдруженията и фондациите ще ползват единен идентификационен код (ЕИК).

Основно предимство на новата уредба е облекчаването на процедурата за организациите в обществена полза. С влизането в сила на измененията, Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерството на правосъдието ще бъде закрит, което ще спести на този тип юридически лица както двойната регистрация, така и необходимостта да се отчитат пред две различни институции.

 

Пререгистрация

Прехвърлянето на данни от сегашните регистри при окръжните съдилища към новия единен регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията е организирано по същия начин, както това бе сторено за търговците през 2008 г. – чрез изрична процедура по пререгистрация, инициирана със заявление на вписаната гражданска организация. Пререгистрация следва да се случи в срок до 31 декември 2020 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи.

Информацията, фигурираща в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза за вече вписаните в него организации, ведно с техните годишни доклади и отчети, подлежи на служебно пренасяне в новия регистър към Агенция по вписванията по силата на § 26 от изменения ЗЮЛНЦ.

 

Обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията

Облекчение в дейността на организациите с нестопанска цел в обществена полза ще бъде обявяването на годишните отчети и доклади в същия единен регистър. На обявяване в регистъра ще подлежат финансовите отчети на юридическите лица с нестопанска цел, както и докладът за дейността по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ за тези, определени за извършване на общественополезна дейност.

За разлика от в момента действащия централен регистър, обаче, в новия се предвижда за обявяването на горните актове да се събира такса, подобно на таксата за обявяване на годишните финансови отчети на търговците.

Ще се радвам на обратна връзка доколко тази информация ви е била полезна. Ако имате въпроси, можете да ми изпратите съобщение тук.

 

Photo by Eric Constantineau under CC BY-NC 2.0

За автора

Ана Лазарова

Ана Лазарова е адвокат, практикуващ основно в сферата на търговското право и интелектуалната собственост. Ана е член на Софийска адвокатска колегия от 2007 г. Тя е и представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Прочетете повече

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *