МЕНЮ Пишете ни EN
share
Прекратяване на трудов договор · Трудово право

Размер на предизвестието за прекратяване на трудов договор

В практиката си вече няколко пъти се натъквам на погрешно разбиране у работодател, че не е възможно в трудовите договори, които сключва със своите служители, да предвиди предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение по-дълго от 1 месец. Съответно, че максимално допустимото по закон предизвестие за прекратяване на безсрочен трудов договор – 3-месечното, може да се залага единствено в договорите на материално-отговорните лица.

Това разбиране е породено от погрешно свързване на уредбата на предизвестието с тази на ограничаването на имуществената отговорност на работника и служителя.

Съгласно чл. 206 от Кодекса на труда за вреда, причинена на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите задължения, работникът или служителят отговаря в размер на вредата, но не повече от уговореното месечно трудово възнаграждение. Когато вредата е причинена от ръководител, включително и от непосредствен ръководител, при или по повод упражняване на ръководните му функции, отговорността е в размер на вредата, но не повече от трикратния размер на уговореното месечно трудово възнаграждение. Най-много с трикратния размер на заплатата си отговаря в общия случай и работник или служител, на когото е възложено като трудово задължение да събира, съхранява, разходва или отчита парични или материални ценности.

 

Обезщетение за неспазване на предизвестие vs. имуществена отговорност за причинени по време на работа вреди

Объркването става по повод предвиденото в Раздел III на Глава Х от Кодекса на труда обезщетение за неспазено предизвестие. Съгласно чл. 220, страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

В случая работодателят погрешно прави аналогия с ограничението на имуществената отговорност и приема, че дори при неспазване на предизвестие, служителят не може да отговаря в размер по-голям от едномесечната му заплата. Това не е така. Следва да се има предвид, че ограничението на имуществената отговорност на работника/служителя касае единствено евентуалните вреди, които последният е нанесъл на работодателя във връзка с изпълнението на работата си. Такива са например: повреди, дължащи се на неправилното съхранение и експлоатация от страна на работника/служителя на предоставеното му оборудване; разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства на работодателя и т.н.

Освен това, ограничението на имуществената отговорност на работника от Кодекса на труда касае единствено вредите, причинени при или по повод изпълнението на трудовите му задължения по небрежност, като в този смисъл се прилага в сравнително тесен кръг хипотези.

Двата института са уредени на различни места в Кодекса на труда и се прилагат в различни случаи.

В заключение, няма пречка като работодател да предвидите прекратяване на трудовия договор с 3-месечно предизвестие, както и в случай, че служителят напусне без да го спази, да претендирате обезщетение за пълния размер на неспазеното предизвестие. Следва все пак да се има предвид, че предвиденото в договора предизвестие за прекратяване трябва задължително да е еднакво за двете страни.

 

В следваща публикация ще коментирам в кои случаи работодателят може да прихване дължимо от служителя обезщетение, в това число за неспазено предизвестие, срещу свои насрещни вземания.

Ще се радвам на обратна връзка доколко тази информация ви е била полезна. Ако имате въпроси, пишете ми тук.

Photo: book by Markus Spiske licenced under CC BY 2.0

За автора

Ана Лазарова

Ана Лазарова е адвокат, практикуващ основно в сферата на търговското право и интелектуалната собственост. Ана е член на Софийска адвокатска колегия от 2007 г. Тя е и представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Прочетете повече

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *