МЕНЮ Пишете ни EN
share
Дружества с ограничена отговорност · Нормативна уредба · Търговско право

Допълнителна сигурност или поредна спънка за бизнеса поставят новите изисквания за нотариални заверки на дружествени документи на ООД

В самото начало на новата година влязоха в сила съществени изменения на Търговския закон (ТЗ). Част от тези изменения касят функционирането на най-разпространената в България правна форма на бизнеса – дружествата с ограничена отговорност – ООД, съответно ЕООД.

Със споменатите промени на първо място се утежни формата за извършване на някои корпоративни сделки:

  • Прехвърляне на дружествен дял от капитала на дружество с ограничена отговорност и
  • Прехвърляне на търговско предприятие

До момента тези сделки се извършваха с нотариална заверка на подписите. Измененията предвидиха това да става с нотариално удостоверени подписи и съдържание на договора, извършени едновременно.

На следващо място, същата утежнена форма на едновременно нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието бе въведена за протоколите, с които се приемат някои решения на общото събрание на ООД, съответно – за протоколите на едноличния собственик на ЕООД. Решенията, които занапред е задължително да бъдат взимани в тази по-тромава форма, са относно:

  • приемане и изключване на съдружници, съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
  • намаляване и увеличаване на капитала;
  • избор на управител;
  • придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

Измененията в ТЗ предвиждат, че решенията на общото събрание на ООД, съответно тези на едноличния собственик на ЕООД, приети в нарушение на горните правила, са нищожни.

Споменатите промени бяха лансирани като мерки за борба срещу кражбите на фирми, но предизвикаха остра негативна реакция, особено от страна на адвокатското съсловие, още на етап първо четене на законопроекта през лятото.

Извън обхвата на заявената цел попада законодателното решение за утежняване на формата на последния вид протоколи – за разпореждане с недвижимо имущество на ООД, които не са предмет на вписване в Търговския регистър. Тази промяна е озадачаваща и на фона на тълкувателното решение на ВКС отпреди няколко години, с което Върховният съд се произнесе, че липсата на решение на общото събрание за разпореждане с недвижим имот, собственост на дружеството, не води до недействителност на съответното разпореждане. Тоест, утежни се формата на този тип решения, независимо, че управителят на ООД може валидно да се разпореди с имущество на дружеството и без те да са налице.

Въпреки общественото недоволство, спорните изменения на Търговския закон бяха приети на второ четене в самия край на 2016 г. и от началото на 2017 г. са факт.

 

Какво на практика означават новите изисквания?

  • за да приемат решение, всички съдружници следва да се съберат при нотариуса

До промените, решенията на ООД се изготвяха и прилагаха в Търговския регистър в обикновена писмена форма. Законът позволяваше решенията да се вземат неприсъствено – т.е. съдружниците да подпишат протокола без Общото събрание да се провежда физически, което беше и масовият способ за приемането на решения. Новото изискване за едновременна заверка на подписи и съдържание означава, че всички съдружници следва да се явят едновременно при нотариуса – на практика се дерогира възможността за неприсъствено приемане на решение. Това, в общия случай, представлява излишно неудобство за съдружниците, като е в състояние в някои случаи съществено да забави приемането на решение от общото събрание поради организационни причини (например, като съдружник искате спешно да смените управителя си, когото подозирате в злоупотреби, но не можете да проведете веднага общо събрание, тъй като някой от съдружниците е в командировка, трудно намира възможност да се яви при нотариус поради служебна ангажираност през деня и т.н.). В някои случаи новото изискване би било истинска пречка за функционирането на дружеството (съдружниците живеят в различни градове, част от съдружниците са чужденци и т.н.).

Същото съображение важи и за задължителната ЕДНОВРЕМЕННА заверка на подписи и съдържание в договора за прехвърляне на дялове от ООД. Докато до сега по този договор се заверяваха единствено подписите на страните, като се практикуваше подписът на продавача да бъде заверен при един нотариус, а подписа на купувача – при друг (например, в различни градове, по различно време и т.н.), сега вече двете страни по договора задължително трябва да посетят нотариуса заедно.

Има ли решение на този проблем? Какво правим, ако съдружниците или страните по договора не могат да се съберат на едно място, за да направят изискуемите заверки? В такъв случай, би следвало някой от участниците да може валидно да упълномощи друг участник или трето лице да го представлява при подписването на съответния протокол или договор. Важно е да се знае, че пълномощното следва също да е с нотариална заверка и на подпис, и на съдържание. Разбира се, това решение означава допълнително ангажирани време и средства.

  • невъзможност за поправка на протокол

От горното също така следва, че дружествата трябва да проявяват изключително внимание и старание при предварителната подготовка на протоколните си решения, защото в случай на пропуск в протокола или Указание от страна на длъжностно лице в Търговския регистър в тази насока, на съдружниците е възможно да се наложи да минат отново през цялата процедура с нотариални заверки. Този риск на практика вероятно ще доведе до презастраховане по отношение на съдържанието на протоколните решения, правейки ги по-дълги, по-сложни и възможно най-всеобхватни. За всички, работещи с Търговския регистър, е ясно, че това е потенциален проблем когато се стигне до вписване на съответното решение в регистъра.

  • неясно положение в Търговския регистър на документите, заверени от чуждестранен нотариус

Допълнителна неяснота в и без това вече излишно усложнената ситуация внася новото задължение на служителите в Търговския регистър да сверяват съдържанието на предоставените им заверени документи с описанието им, качено в т.нар. информационна система “Единство” на Нотариалната камара.

В тази система се отчитат заверките на нотариусите в България. Ако длъжностните лица по регистрацията в Търговския регистър стриктно спазват новата разпоредба в Закона за търговския регистър, това би означавало на практика да отказват вписвания на документи, заверени в чужбина, което би било в нарушение на редица международни споразумения.

В допълнение, от регистъра започнаха да дават указания към заявителите представените документи да бъдат качени в система “Единство” като условие за вписването на исканите обстоятелства. Работата с информационната система безспорно е извън контрола на търговците и опитите заявителят да бъде натоварен с ангажимент да провежда de facto коорднация и контрол във връзка с използването й са абсолютно неоправдани.

  • сделките с недвижими имоти се оскъпяват, а разходите, свързани с промяна на някои обстоятелства в ООД, се увеличават неколкократно

На последно място, никак не маловажна пречка за нормалното функциониране на дружествата се явява значителното оскъпяване на процеса по приемане на решения с оглед няколкото вида нови нотариални заверки.

До момента, например при прехвърляне на дялове в ООД, единствените изискуеми нотариални удостоверявания бяха тези на подписите на продавача и купувача в договора за прехвърляне на дялове. Сега, освен техните подписи, се заверява и съдържанието на договора, заедно с подписите на всички съдружници на поне един (в някои случаи и два) протокола и съдържанието на съответните протоколи.

За щастие, успоредно с измененията в ТЗ, законодателят предвиди и изменения в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, с които ограничи размера на нотариалните такси по новите заверки. При влизане в сила на промените анализаторите побързаха да успокоят обществеността, че за новите нотариални удостоверявания е предвидена да се дължи обикновена нотариална такса (а не пропорционална върху материален интерес). От Нотариалната камара даже се похвалиха, че новите изисквания ще оскъпят заверките с не повече от 5-10 лева.

За съжаление, това ограничение отново се оказа половинчато и недомислено. По-подробен поглед върху нарочния текст на чл. 90, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност показва, че недопускането на пропорционална такса касае единствено заверката на съдържание, но не и на подпис в описаните случаи. Това означава, че протоколите на ОС могат да се оскъпят значително, ако съдържат материален интерес под някаква форма.

От началото на месеца практиката показва, че нотариусите масово таксуват със суми около 150 лева заверките, свързани с прехвърляне на дружествен дял на ООД. При решенията по сделки с недвижими имоти, ако таксата за заверките на протокола на общото събрание се изчисли върху цената на отчуждавания имот, тя би оскъпила осезаемо цялата сделка.

 

Могат ли новите изисквания да бъдат преодоляни?

За щастие на бизнеса, налице е елементарен начин за заобикаляне на новите изисквания. Измененията в Търговския закон предвиждат съдружниците да могат да преодолеят тежката форма, като изрично се откажат от нея в Дружествения си договор (Учредителния акт/ Устав).

Това става чрез приемане на протоколно решение за промяна на Дружествения договор. Самото решение за изменение на устава не е сред тези, нуждаещи се от нотариални заверки. За да се избегне допълнителното нотариално удостоверяване, изменението на Дружествения договор следва да стане предварително, а не едновременно с приемането на друга промяна, изискваща заверки, т.к. по силата на Търговския закон това решение има действие след вписването му в Търговския регистър.

Наличието на възможност новото законово изискване да бъде отменено по изричната воля на съдружниците в ООД е облекчение за бизнеса, но поставя и някои въпроси относно адекватността на законодателните мерки изобщо.

На първо място изниква въпросът защо се налага дружествата изрично да се отказват от утежнената форма, вместо изначално да се предвиди възможност за приемане на по-тежка форма по желание? Сега на огромната част от ООД ще се наложи да направят едно излишно вписване на промени в дружествените си договори – една част, които имат редовен достъп до юридическо обслужване, ще го направят още сега, а друга, по-голяма – когато бъдат изненадани със сериозни разходи за нотариални такси следващия път, когато искат да си сменят управителя.

И най-вече – възможността за преодоляване на новите изисквания (чрез процедура, която не включва нотариални удостоверения) преди всичко обезмисля цялата законодателна инициатива във връзка със заявената й цел да предотврати случаите на злоупотреби, свързани с представяне на неистински документи пред Търговския регистьр. На измамниците би било толкова лесно, колкото и преди промените, да впишат подправен протокол от общо събрание, с който се изменя дружествения договор, предвиждайки обикновена писмена форма за съответните решения, след което незабавно да извършат и целената промяна (напр. промяна на управителя) без нотариални заверки. И преди, и сега, това, на което “крадците на фирми” разчитат, е че търговците не следят постоянно какво се случва по партидите им в регистъра.

С оглед горното, и за момента най-добрият начин за предпазване от кражба на фирма остава използването на услугата за SMS известяване за постъпили входящи регистрации в информационната система на Търговския регистър. Своевременното уведомяване на представителя на дружеството за постъпило по партидата на последното заявление, наред с обичайното изчакване на тридневен срок преди да се впише дадено заявено обстоятелство, осигурява на титуляра на партидата време да реагира и осуети вписването на неистински документи.

В заключение може да се каже че, за жалост, за пореден път мърлявото въплътяване от страна на законотвореца на една поначало може би добра идея в конкретни законови разпоредби, води до това, че вместо да се постигне поставената цел за защита и улеснение на бизнеса, на практика се създават допълнителни пречки и усложнения пред нормалното му функциониране, преодоляването на които изисква допълнителна правна помощ, време и средства.

Очаквам в близките месеци Търговския регистър да бъде залят от заявления за обявяване на изменени в посока преодоляване на новите изисквания дружествени договори и учредителни актове, което допълнително да затормози и без това не особено качествената му работа.

Ще се радвам на обратна връзка доколко тази информация ви е била полезна. Ако имате въпроси, можете да ми изпратите съобщение тук.

Photo: Notary by Lester Public Library licenced under CC BY-NC-SA 2.0

За автора

Ана Лазарова

Ана Лазарова е адвокат, практикуващ основно в сферата на търговското право и интелектуалната собственост. Ана е член на Софийска адвокатска колегия от 2007 г. Тя е и представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Прочетете повече

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *