МЕНЮ Пишете ни EN
share
Credits Интелектуална собственост · Марка

Девин​ може да загуби европейската си марка

“Девин” АД рискува регистрираната му в Европейския съюз словна марка DEVIN да бъде заличена, след като Апелативният състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) потвърди решението на Отдела по отмяна, с което марката бе обявена за недействителна в нейната цялост.

Европейската словна марка “DEVIN” е регистрирана през 2011 г. за клас 32 – “Бира; минерални и газирани води и други безалкохолни напитки; плодови напитки и плодови сокове; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки.”

 

Искане за недействителност

Процедурата за обявяването на марката за недействителна е инициирана от Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП) на основание чл. 52 (1) (а) във връзка с член 7 (1) (в), (е) и (ж) на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на ЕС.

Чл. 52 от Регламента гласи, че марката на ЕС се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до Службата, когато a) марката на Общността е била регистрирана в противоречие с разпоредбите на член 7, касаещи абсолютните основания за отказ на регистрация. В случая искането се основава на твърдение за описателност на марката, от една страна, и от друга – за това, че използването и за означаване на изворна и трапезна вода противоречи на обществения ред и на добрите нрави и е от естество да въведe в заблуждение обществеността, в случая – по отношение географския произход и характерни особености на предлаганите под тази марка стоки.

Аргументите на ХТПП по същество са, че марката представлява името на находище на минерална вода, широко известно в България и регистрирано географско означение, защитено в 27 страни по силата на Лисабонската спогодба. Знакът указва на потребителите, че стоките са с произход от град Девин и/или, че тези стоки са приготвени с минерална вода от находището в Девин.

 

Първоинстанционно решение

В решението на Отдела по отмяна на EUIPO, с което се обявява недействителността на марката DEVIN, се възприемат доводите на молителя, че географското наименование „Девин“ ще бъде разбрано от широката общественост в България и в част от съседните страни като описание на географския произход на съответните стоки и в този смисъл попада под ударите на член 7 (1) (в) от Регламента, съгласно който не подлежат на регистрация марките, които се състоят предимно от знаци или от означения, които могат да служат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други характерни техни особености.

Притежателят на марката – “Девин”АД обжалва решението на Отдела по отмяна, изтъквайки следните аргументи:

  • Марката “Девин” има придобит отличителен характер в България. По тази причина решението се основава единствено на твърдението, че марката се явява описателна по отношение на потребителите в Румъния и Гърция.
  • Отделът по отмяна погрешно приема, че името “Девин” е известно сред съществена част от потребителите в съседни държави. Тази констатация е направена без да се отчитат данни за посещаемостта на Девин от чужденци. Девин е малък град, и въпреки общия ръст на туризма в България, е като цяло неизвестен за чужденците, поради което името не е популярно извън България. “Девин” е името и на словашки замък, който е по-известен за европейския потребител. От страна на българската държава не са налице целенасочени усилия за промотиране на гр. Девин като туристическа дестинация.
  • С оглед съществото на дейността на притежателя на марката е налице известна изключителност по отношение използването на наименованието, доколкото съгласно Директива 2009/54/ЕО от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води, водите от един извор могат да бъдат предлагани на пазара под едно търговско име.
  • Погрешно е свързването на туристическа дестинация със стоките в клас 32. Регистрацията на марката не пречи на промотирането на Девин като туристическа дестинация.
  • Службата е регистрирала марки Vittel и Evian за газирана вода. Комерсиализирането на различни продукти с произход от един извор под едно търговско име е в защита на потребителя.

 

Решение на Апелативния състав

Апелативният състав отхвърля жалбата и потвърждава решението на Отдела по отмяната, приемайки, че марката DEVIN действително е регистрирана в противоречие с изискванията на чл.7 от Регламента, като прави преценка, че потребителите от съседни държави ще възприемат Девин като географско означение. При произнасянето си Апелативният състав взема предвид следните установени критерии за преценка на регистрабилността:

  • Според съществуващата съдебна практика, целта на чл. 7(1)(в) от Регламента е опазване на обществения интерес, който изисква означенията, описателни по отношение на характеристиките на стоките и услугите, предмет на регистрацията, да бъдат свободни за използване от всички. В допълнение, такива означения не са в състояние да изпълняват основната функция на марката да идентифицира търговския произход на стоките и услугите (12/06/2007, T-339/05, Lokthread). Все пак следва да се има предвид, че регистрацията на такова означение може да бъде отказана единствено ако разумно се прецени, че то може действително да бъде разпознато от заинтересования кръг от потребители като описание на някоя от характерните особености на съответните стоки и услуги (10/03/2011, C-51/10 P, 1000).
  • Що се отнася до знаците или означенията, които могат да служат за указване на географския произход на категории стоки или мястото на предоставяне на категории услуги, особено по отношение на географските имена, налице е общ интерес да се запази възможността за тяхното свободно ползване, по-специално поради тяхната способност да служат евентуално не само като признак за качеството и другите свойства на съответните категории стоки или услуги, но също и да повлияят по различен начин на предпочитанията на потребителите, например като свържат стоките или услугите с дадено място, което може да предизвика положителни емоции (15/01/2015, T-197/13, MONACO).
  • Изключена е регистрацията като марки на географските имена, когато те означават определени географски места, които са вече известни или познати за съответната категория стоки или услуги и които поради това заинтересованите среди свързват с нея, и от друга страна, е изключена регистрацията на географски имена, които трябва да бъдат оставени за свободно ползване от предприятия като указания за географския произход на съответната категория стоки или услуги. Трябва да се посочи обаче, че по принцип член 7, параграф 1, буква в) от Регламента допуска регистрацията на географски имена, които не са познати на заинтересованите среди или поне не са познати като обозначение на дадено географско място, или също имена, по отношение на които, поради характеристиките на мястото, което обозначават, е малко вероятно заинтересованите среди да могат да приемат, че съответната категория стоки или услуги произхожда оттам.

В случая Апелативният състав приема, че доколкото стоките, за които е регистрирана марката, са стоки за ежедневна употреба, то при извършване на преценката следва да се вземе предвид средният европейски потребител, който е сравнително добре информиран и сравнително наблюдателен и предпазлив.

Взема се предвид това, че Девин е включен в официалния списък на естествените минерални води, признати в България и други държави-членки съгласно чл. 1 на Директива 2009/54/ЕО. В допълнение, Девин е признат от 1995 г., по силата на Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход, за географско означение за минерални води в България и други държави- членки, включително Гърция и Румъния. Девин е познат със своя спа-туризъм и минерални води с лечебни свойства.

Апелативният състав приема тезата на собственика “Девин” АД, че търговската марка “Devin” има придобита отличителност за територията на България и е обявена от българското Патентно ведомство с решение № OM-22 от 19 март 2010 г. за марка, ползваща се с известност за минерална вода в България, но напомня, че спорът касае валидността на марка на Европейския съюз, поради което анализът за това как марката се възприема от заинтересованите среди следва да обхване и територии извън България.

По отношение известността на град Девин като туристическа дестинация и асоциацията у заинтересованите среди на мястото с лечебните му минерални води, Апелативният състав счита, че собственикът “Девин” АД не съумява да докаже “отрицателния факт”, че град Девин е неизвестен сред чужденците поради слабата си посещаемост. Съставът подлага на съмнение като недостоверни и съдържащи несъответствия и резултатите от извършено от притежателя на марката проучване върху асоциациите, които поражда името Девин у гръцките и румънски граждани и приема, че Девин се радва на голяма популярност като СПА курорт, която “не спира на границата” на България.

Апелативният състав отхвърля и друг основен аргумент на жалбоподателя – твърдяния фактически монопол върху експлоатацията на находището на минерална вода. От една страна Съставът изтъква, че концесията е ограничена във времето и може да бъде прекратена по ред икономически и юридически причини. От друга страна – напомня, че цитираната от “Девин” АД в хода на производството Директива 2009/54/ЕО не съдържа задължение водите от един извор да бъдат предлагани на пазара под едно търговско име. Чл.8 от Директивата изисква водите от един извор да имат винаги едно и също описание, без да поставя ограничение по отношение на търговските предприятия, които да предлагат водата на пазара. Органът също така напомня, че забранителната норма на чл.7 от Регламента не съдържа изискване да е налице конкретна нужда или искане от трето лице също да използва спорното наименование, а е достатъчно поне едно от значенията на това наименование да има описателен характер (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint).

По отношение на аргумента за европейски марки № 958 322 „VITTEL“ и № 1 422 716 „EVIAN“, регистрирани за, inter alia, минерални води в Клас 32, Апелативният състав изтъква, че приложението на абсолютните основания за отказ по отношение на тези марки е отхвърлено в резултат на подробна преценка, базирана на доказателства, а не априори.

В заключение, Съставът отбелязва обстоятелството, че собственикът “Девин” АД е търсил закрила на името “DEVIN” и по реда на Мадридския протокол в редица страни, в това число Бенелюкс, Австрия и Германия, като във всички посочени страни на международната заявка в крайна сметка му е отказана защита. Макар това да се е случило през 2006 г., преди българското Патентно ведомство да е обявило марката за ползваща се с известност, Апелативният съвет преценява, че това обстоятелство не би променило развитието на международната процедурата в третите посочени страни.

С оглед гореизложеното, Апелативният състав потвърждава заключението на Отдела по отмяна, че за съществена част от заинтересованите среди извън България град Девин се свързва със стоките, за които оспорваната марка е регистрирана, а именно – минерална и изворна вода, и името “Девин” е в състояние да укаже в очите на широката публика географския произход на тези стоки. Заключението на състава е, че европейската марка DEVIN трябва да бъде обявена за недействителна, а жалбата на притежателя на марката е отхвърлена.

 

Решението на Апелативния състав за заличаване на марката не е окончателно и подлежи на обжалване пред Общия съд на Европейския съюз.

“Девин” АД притежава още две регистрирани марки на ниво ЕС – и двете комбинирани.

 

Ще се радвам на обратна връзка доколко тази информация ви е била полезна. Ако имате въпроси, пишете ми съобщение тук.

Photo: Bottled Water by Daniel Orth, licenced under CC BY-ND 2.0

За автора

Ана Лазарова

Ана Лазарова е адвокат, практикуващ основно в сферата на търговското право и интелектуалната собственост. Ана е член на Софийска адвокатска колегия от 2007 г. Тя е и представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Прочетете повече

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *